.
.
.
.
صفحه خانگی بافتنی

بافت جای دکمه در بافتنی

پرتال آکاايران سايت خبرگزاری آکا بخش آموزش کاردستی و هنرهای روز قسمت بافتنی -آموزش بافتنی- بافت جای دکمه در بافتنی

بافت جای دکمه در بافتنی
 
بافت جای دکمه در بافتنی :

درصورتی که حاشیه جا دکمه به همراه بافتنی بافته نشده باشد

باید از کناره بافت اقدام به دانه گیری کرد.بافرو بردن میل درون بافت

وبیرون کشیدن نخ به تعدادلازم دانه گیری می کنید...

بافت جای دکمه در بافتنی

بافت جای دکمه در بافتنی

بافت,دکمه,در,بافتنی,دکمه,حاشیه,اقدام,حاشیه جا دکمه به همراه بافتنی,دکمه,میل,میل,اقدام به دانه گیری کرد,حاشیه,باید,کشیدن,حاشیه جا دکمه به همراه بافتنی بافته نشده باشد,اقدام,اقدام,حاشیه جا دکمه به همراه بافتنی

 

یکی از روش های جادکمه دربافتنی به این صورت است که

بانخ اضافی در حای مشخص به اندازه ای که می خواهید جا

دکمه داشته باشید شروع به ساده بافی به صورت می کنید

تا دورج بافته وبعدبا نخ اصلی شروع به بافت می کنید.ودر اخر

نخ فرعی راکشیده وسوزن ونخ را از داخل دانه ها مطابق شکل

عبور می دهید.
 
ویرایش وتلخیص:آکاایران

 

 


برچسب ها:
دکمه
.
در
.
بافتنی
.
دکمه
.
حاشیه
.
اقدام
.
حاشیه جا دکمه به همراه بافتنی
.
دکمه
.
میل
.
میل
.
اقدام به دانه گیری کرد
.
حاشیه
.
باید
.
کشیدن
.
حاشیه جا دکمه به همراه بافتنی بافته نشده باشد
.
اقدام
.
اقدام
.
حاشیه جا دکمه به همراه بافتنی
.
.

مروری بر گذشته

.
.
.