نکته های زندگی 2

نکته های زندگی 2

کد مطلب : 918زمان مطالعه : 6 دقیقه
عزیزان خود را بایک هدیه ی کوچک غیر مترقبه شاد کن . دیگران را ملامت نکن . مسئولیت های زندگی ات را خود

,نکته های زندگی, نکات زندگی, آنچه آقایان و خانم ها باید بدانند,نکات خانه داری مفید
عزیزان خود را بایک هدیه ی کوچک غیر مترقبه شاد کن .


,نکته های زندگی, نکات زندگی, آنچه آقایان و خانم ها باید بدانند,نکات خانه داری مفید
دیگران را ملامت نکن . مسئولیت های زندگی ات را خود بپذیر .


,نکته های زندگی, نکات زندگی, آنچه آقایان و خانم ها باید بدانند,نکات خانه داری مفید
هرگز به کسی نگو که رژیم لاغری دارد .


,نکته های زندگی, نکات زندگی, آنچه آقایان و خانم ها باید بدانند,نکات خانه داری مفید
حداکثر استفاده را از شرایط بد بکن .


,نکته های زندگی, نکات زندگی, آنچه آقایان و خانم ها باید بدانند,نکات خانه داری مفید
همه ی لباس هایی را که ظرف سه سال گذشته نپوشیده ای، به خیریه ببخش .


,نکته های زندگی, نکات زندگی, آنچه آقایان و خانم ها باید بدانند,نکات خانه داری مفید
طوری زندگی کن که هروقت فرزندانت خوبی، مهربانی وبزرگواری دیدند، به یاد توبیفتند .


,نکته های زندگی, نکات زندگی, آنچه آقایان و خانم ها باید بدانند,نکات خانه داری مفید
وقتی در شهر نیستی ، از کسی بخواه که نامه ها وروزنامه هایت را برایت بگیرد . این اولین چیزهایی هستند که توجه دزدان بالقوه را جلب می کنند .


,نکته های زندگی, نکات زندگی, آنچه آقایان و خانم ها باید بدانند,نکات خانه داری مفید
اشتباهاتت را بپذیر .


,نکته های زندگی, نکات زندگی, آنچه آقایان و خانم ها باید بدانند,نکات خانه داری مفید
از شوخ طبعی ات برای خنداندن استفاده کن ، نه برای سوء استفاده .


,نکته های زندگی, نکات زندگی, آنچه آقایان و خانم ها باید بدانند,نکات خانه داری مفید
یادت باشد که اخبار همه ی رسانه ها جهت دار است .


,نکته های زندگی, نکات زندگی, آنچه آقایان و خانم ها باید بدانند,نکات خانه داری مفید
یک دوره ی عکاسی ببین .


,نکته های زندگی, نکات زندگی, آنچه آقایان و خانم ها باید بدانند,نکات خانه داری مفید
وقتی در ترافیک گیر افتاده ای، اجازه بده دیگران از تو جلو بزنند .


,نکته های زندگی, نکات زندگی, آنچه آقایان و خانم ها باید بدانند,نکات خانه داری مفید
به انجمن خانه ومدرسه کمک مالی کن .


,نکته های زندگی, نکات زندگی, آنچه آقایان و خانم ها باید بدانند,نکات خانه داری مفید
خواستار تعالی باش .


,نکته های زندگی, نکات زندگی, آنچه آقایان و خانم ها باید بدانند,نکات خانه داری مفید
در تنهایی سوت بزن .


,نکته های زندگی, نکات زندگی, آنچه آقایان و خانم ها باید بدانند,نکات خانه داری مفید
شجاع باش . حتی اگر قلبا شجاع نیستی ، به آن تظاهر کن. هیچ کس تفاوتش را نخواهد فهمید .


,نکته های زندگی, نکات زندگی, آنچه آقایان و خانم ها باید بدانند,نکات خانه داری مفید
بچه ها را بعد از تنبیه ، در آغوش بگیر .


,نکته های زندگی, نکات زندگی, آنچه آقایان و خانم ها باید بدانند,نکات خانه داری مفید
یاد بگیر چیز زیبایی بادست بسازی .


,نکته های زندگی, نکات زندگی, آنچه آقایان و خانم ها باید بدانند,نکات خانه داری مفید
همواره دستی را که به سویت دراز شده، بفشار .


,نکته های زندگی, نکات زندگی, آنچه آقایان و خانم ها باید بدانند,نکات خانه داری مفید
هرگز سالگرد ازدواجت را فراموش نکن .


,نکته های زندگی, نکات زندگی, آنچه آقایان و خانم ها باید بدانند,نکات خانه داری مفید
آلو بخارا بخور .


,نکته های زندگی, نکات زندگی, آنچه آقایان و خانم ها باید بدانند,نکات خانه داری مفید
دوچرخه سواری کن .


,نکته های زندگی, نکات زندگی, آنچه آقایان و خانم ها باید بدانند,نکات خانه داری مفید
در امور خیریه با وقت وپولت سخاوتمندانه کمک کن .


,نکته های زندگی, نکات زندگی, آنچه آقایان و خانم ها باید بدانند,نکات خانه داری مفید
سلامتی را دست کم نگیر .

,نکته های زندگی, نکات زندگی, آنچه آقایان و خانم ها باید بدانند,نکات خانه داری مفید


,نکته های زندگی, نکات زندگی, آنچه آقایان و خانم ها باید بدانند,نکات خانه داری مفید
اگر کسی مایل بود تورا استخدام کند، حتی اگر به آن شغل علاقه نداشتی ، با او مذاکره کن. تا پیشنهاد کسی را شخصا نشنیده ای ، در را به روی فرصت ها نبند .


,نکته های زندگی, نکات زندگی, آنچه آقایان و خانم ها باید بدانند,نکات خانه داری مفید
به مواد مخدر نزدیک نشو وبا کسانی که آن را مصرف می کنند، معاشرت نکن .


,نکته های زندگی, نکات زندگی, آنچه آقایان و خانم ها باید بدانند,نکات خانه داری مفید
حتی اگر درآمدت خوب است، فرزندانت را وادار کن کار کنند وبخشی از شهیریه ی کالج شان را بپردازند .


,نکته های زندگی, نکات زندگی, آنچه آقایان و خانم ها باید بدانند,نکات خانه داری مفید
ازگفتن کلمات کنایه آمیز اجتناب کن .


,نکته های زندگی, نکات زندگی, آنچه آقایان و خانم ها باید بدانند,نکات خانه داری مفید
از صرف غذا در رستورانهای که زرق وبرق زیاد دارند، اجتناب کن .


,نکته های زندگی, نکات زندگی, آنچه آقایان و خانم ها باید بدانند,نکات خانه داری مفید
فراموش نکن که در کار و در روابط خانگی ، اعتماد مهم ترین چیزاست .


,نکته های زندگی, نکات زندگی, آنچه آقایان و خانم ها باید بدانند,نکات خانه داری مفید
هوی وهوس را فراموش کن .


,نکته های زندگی, نکات زندگی, آنچه آقایان و خانم ها باید بدانند,نکات خانه داری مفید
هر گز کسی را به انتخاب شغل وکالت ترغیب نکن .


,نکته های زندگی, نکات زندگی, آنچه آقایان و خانم ها باید بدانند,نکات خانه داری مفید
سیگار نکش .


,نکته های زندگی, نکات زندگی, آنچه آقایان و خانم ها باید بدانند,نکات خانه داری مفید
آهسته برقص .


,نکته های زندگی, نکات زندگی, آنچه آقایان و خانم ها باید بدانند,نکات خانه داری مفید
ظروف جایخی یخچال را پس از مصرف دوباره پر کن .


,نکته های زندگی, نکات زندگی, آنچه آقایان و خانم ها باید بدانند,نکات خانه داری مفید
روزنامه های قدیمی، بطری ها وقوطی کنسروها را به مرا کز بازیابی بده .


,نکته های زندگی, نکات زندگی, آنچه آقایان و خانم ها باید بدانند,نکات خانه داری مفید
با همکلاسی های سابقت دوره ی مهمانی ترتیب بده .


,نکته های زندگی, نکات زندگی, آنچه آقایان و خانم ها باید بدانند,نکات خانه داری مفید
هرگز اجازه نده کسی تورا افتان وخیزان ببیند .


,نکته های زندگی, نکات زندگی, آنچه آقایان و خانم ها باید بدانند,نکات خانه داری مفید
هرگز مبلغی بیش از توان باخت ات ، در بورس سرمایه گذاری نکن .


,نکته های زندگی, نکات زندگی, آنچه آقایان و خانم ها باید بدانند,نکات خانه داری مفید
شریک زندگی ات را بادقت انتخاب کن. نود وپنج درصد خوشبختی ها وبدبختی ها ی زندگی ناشی از همین یک تصمیم خواهد بود .


,نکته های زندگی, نکات زندگی, آنچه آقایان و خانم ها باید بدانند,نکات خانه داری مفید
عادت کن چنان در حق کسان خوبی کنی ، که هرگز نفهمد توبودی .


,نکته های زندگی, نکات زندگی, آنچه آقایان و خانم ها باید بدانند,نکات خانه داری مفید
حتی اگر درآمدت خوب است، فرزندانت را وادار کن کار کنند وتمام هزینه ی بیمه ی اتومبیل شان را بپردازند .


,نکته های زندگی, نکات زندگی, آنچه آقایان و خانم ها باید بدانند,نکات خانه داری مفید
فقط آن کتابهایی را امانت بده که ازنداشتن شان ناراحت نمی شوی .


,نکته های زندگی, نکات زندگی, آنچه آقایان و خانم ها باید بدانند,نکات خانه داری مفید
همیشه چیزی زیبا پیش رو داشته باش، حتی اگر یک شاخه گل مینا در یک لیوان آب باشد .


,نکته های زندگی, نکات زندگی, آنچه آقایان و خانم ها باید بدانند,نکات خانه داری مفید
تایپ کردن را یادبگیر .


,نکته های زندگی, نکات زندگی, آنچه آقایان و خانم ها باید بدانند,نکات خانه داری مفید
قانون اساسی مملکت را بخوان .


,نکته های زندگی, نکات زندگی, آنچه آقایان و خانم ها باید بدانند,نکات خانه داری مفید
به افکار بزرگ فکر کن، اما از شادی های کوچک لذت ببر .

ادامه دارد...

نکته های زندگی , نکات زندگی, آنچه آقایان و خانم ها باید بدانند, <strong><a target='_blank' class='mjtip' title='اسرار خانه داری : فرش و نگهداری از آن و توضیحی در مورد یخ و یخچال ' href='http://khanehdar.akaup.com/khanehdari/khanedari1/news201742918574441225.html'>اسرار خانه داری</a></strong>, نکته های زندگی, جملات طلایی, نکته های خانگی, جملات زندگی, کارهایی که در زندگی باید انجام داد, اسرار <strong><a target='_blank' class='mjtip' title='خانه داری' href='http://khanehdar.akaup.com/khanehdari/'>خانه داری</a></strong>, آنچه زنان باید بدانند, آنچه که مردان باید بدانند, آنچه زنان و مردان خانه باید بدانند, دانستنیهای زندگی, مهارتهای زندگی


منبع : بخش خانه داری آکاایران
برچسب :